Σελίδες

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Valleys WordWorks Cymraeg: • Yn Valleys WordWorks, yr ydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cyfieithu cynhwysfawr, ar-lein ac all-lein, i'n cleientiaid masnachol a phreifat. • Ar gyfer eich prosiectau i gyd: cyfieithu, prawf-darllen, trawsgrifio a lleoleiddio; yn Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg ac yn Gymraeg.

Valleys WordWorks Cymraeg